Notulen openbare opstartvergadering S.R.K.

Klik HIER om de notulen in PDF formaat te openen.

d.d. 23 Oktober 2019

Aanvang 20.00 uur

 

 


  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.

De bestuursleden stellen zichzelf voor vertellen welke rol zij in het bestuur vervullen.

Patrick Marcelissen: Voorzitter SRK
Marjolein van den Heijkant: Secretaris SRK
Anouk Morree: Penningmeester SRK
Marjolijn Waas: Bestuurslid SRK met aandachtsgebied Jeugd
Ruben Koene: Bestuurslid SRK met aandachtsgebied Optocht + PR

Marjolein van den Heijkant vraagt of alle aanwezigen hun naam op de presentielijst willen zetten en of zij op de lijst met contactpersonen voor de verenigingen de juiste naam + contactpersonen willen invullen. Deze gegevens kunnen altijd worden doorgestuurd naar secretaris-SRK@hotmail.com

  1. Notulen evaluatievergadering carnaval 2019 .

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de notulen van de evaluatievergadering van carnaval 2019. Er zijn geen vragen.

  1. Mededelingen

De SRK heeft geen mededelingen en er zijn geen mededelingen vanuit anderen binnen gekomen.

  1. Financiën SRK

De voorzitter stelt voorop dat de financiën van de SRK voor iedereen inzichtelijk zijn. Mocht er interesse zijn om deze in te zien, dan kan hier een verzoek voor worden ingediend via de secretaris van de SRK.

De SRK staat er financieel goed voor. Er zijn voldoende middelen aanwezig om een jaar carnaval de draaien zonder inkomsten uit de evenementen. Er is tevens een buffer aangelegd t.b.v. het jubileumjaar in 2022.

  1. Verkeer op de dag van de optocht

Ruben licht het verkeersplan voor de dag van de optocht toe. Op basis van de evaluatie van de optocht van vorig jaar en i.o.m. met de gemeente zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het doel hierbij blijft wel dat de wagens tijdig staan opgesteld en dat de veiligheid van iedereen in en rondom de wagens gewaarborgd wordt.

De eerste verandering t.o.v. vorig jaar is dat doorgaand verkeer tussen Raamsdonk en Waspik al eerder wordt omgeleid via de Zijlweg – Achterste Dijk – de Kerklaan. Er zal eerder op deze mogelijkheid gewezen worden m.b.v. borden en een wegversperring. Ook ter hoogte van de watertoren zal duidelijk worden gemaakt dat verkeer richting Waspik een andere route dient te volgen. Deze maatregelen zijn vanaf 7.00 van kracht.

Het bestemmingsverkeer voor Raamsdonk kan tot 11.00 via een omleidingsroute in het dorp hun bestemming bereiken. De omleidingsroute loopt via de Heemraadsingel, Baljuwstraat, Schoutenstraat, Raadhuisstraat en Molenstraat tot ‘de oude Rabobank’. T.h.v. ‘de ‘oude Rabobank’ kan verkeer onder begeleiding van de verkeresregelaars de Heemraadsingel oversteken en via een klein stukje Stationsstraat en de Parallelweg de zuidkant van Raamsdonk bereiken.

Vanaf 11.00 zal ook deze omleiding worden afgesloten en dienen auto’s van de route verwijderd te zijn. Zie bijlage voor het verkeersplan.

Er wordt vanuit cv. De Durdraijers gevraagd of een vereniging nog kan opbouwen en afbouwen bij loonbedrijf de Bont. Ruben geeft aan dat opbouwen op dat terrein geen problemen is en dat het vervoer van de wagen evt. begeleid kan worden.

Vanuit CV oké wordt gevraagd of zij nog kunnen opbouwen bij de Rabobank. Ruben geeft aan dat dit nog mogelijk is, maar meer op de Heemraadsingel, dan op de hoek van de stoep.

Ruben vult nog aan dat het is nog steeds de bedoeling is dat de opgebouwde wagens onder begeleiding via de Stationsstraat blijven rijden. Verkeer wordt eventueel tegen gehouden mochten zij tot 11.00 uur willen passeren.

  1. Verzekering carnavalswagens

Een punt wat tijdens eerdere vergaderingen al eens aan de orde is geweest is het punt omtrent verzekeringen. Een punt waar je niet snel bij stil staat, maar waarvan je wel wilt dat het goed geregeld is mocht je als aanstichter of slachtoffer te maken krijgen met een situatie waarbij er sprake is van schade.

Marjolein ligt toe dat de SRK er vanaf dit jaar op zal worden toegezien dat de wagens die worden ingeschreven voor de optocht zijn voorzien van een WA-verzekering. Dit zal gecontroleerd worden bij de inschrijving van de optocht tijdens het eerste Bouwerscafé op 17-01-2020. Het type verzekering kan wisselen; via een aparte praalwagenverzekering of aanvullend op de verzekering van het trekkend voertuig. Belangrijk is dat d.m.v. een kopie van de polis kan worden aangetoond dat de wagen + trekkend voertuig WA-verzekerd zijn.

De SRK is zich bewust van de grote kostenpost de verzekering met zich mee brengt. In samenwerking met de COR heeft de SRK gezocht naar een verzekeraar die een WA-verzekering voor de wagen en het trekkend voertuig met korting aanbiedt. Momenteel lijkt dit enkel De Vereende te zijn. Deze verzekeraar biedt korting bij gezamenlijke afname vanaf 5 polissen. Mocht hier interesse in zijn, dan wilt de SRK hierin als bemiddelaar optreden. Benadrukt wordt dat dit voor de SRK geen bron van inkomsten is.

Vanuit CV de Kloempestoempers wordt gevraagd in hoeverre is ‘geshopt’. Marjolein geeft aan dat de Vereende momenteel de enige aanbieder is voor een aparte praalwagenverzekering. Het kan wel zo zijn dat de verzekering het trekkend voertuig een carnavalswagen aanvullend wilt verzekeren. Hier heeft iedere verzekeraar zijn eigen beleid in.

Daan geeft het advies om eens bij Timmermans verzekeringen navraag te doen.

  1. Prijsuitreiking op den Haaykaant

Patrick geeft aan dat de SRK overweegt om de prijsuitreiking voor de carnavalsoptocht op den Haaykaant te verplaatsen van de zaterdag naar de zondag.

De SRK ziet het als haar taak om carnaval op den Haaykaant in breedte te faciliteren en te promoten. Het verplaatsen van de prijsuitreiking zou hierin ondersteunen doordat de prijsuitreiking op zaterdag momenteel enorm druk wordt bezocht, wat niet altijd als sfeer verhogend wordt ervaren. Het leidt ertoe dat toeschouwers van de optocht het dorp eerder verlaten en de prijsuitreiking wordt vermeden. Anderzijds gebeurt er op de zondag op den Haaykaant bijna niets. De meest belangrijke reden hiervoor is natuurlijk de optocht in het Faantelaand. Door het verplaatsen van de prijsuitreiking naar de zondag, faciliteer je als SRK een carnavalsevenement op zondag, waardoor de verwachting ontstaat dat dit op zondag meer levendigheid met zich mee zal brengen.

Patrick geeft aan dat het besluit hierover nog niet is genomen, hij vindt het belangrijk om de mening van de carnavalsverenigingen te horen en mee te laten wegen in de uiteindelijke besluitvorming.

Vanuit de zaal worden verschillende vragen gesteld en meningen gedeeld.

Vanuit de verenigingen in Waspik wordt aangegeven dat het verplaatsen van de prijsuitreiking problemen zal opleveren de prijsuitreiking in Waspik, die ook op zondagavond plaatsvindt. Patrick geeft aan dat hij hier met diverse personen over heeft gesproken en dat er een tijdsvenster is waarop een tweede prijsuitreiking mogelijk zou zijn.

Bas van Oort geeft aan dat hij de gedachtegang snapt, maar tegenstander van het idee is. Een belangrijk argument hierbij is de spanningloosheid van de optocht in het Faantelaand op zondag. Doordat de verenigingen in Raamsdonk de optocht en de spanning van uitslag die dit met zich meebrengt op zaterdag kunnen afsluiten, zijn zij in staat om op zondag met het collectieve “Haaykaant United’ gevoel de optocht in het Faantelaand te rijden. Bovendien verwacht hij dat veel mensen de zaterdag- of zondagavond over zullen slaan als de prijsuitreiking wordt verplaatst.

Daan (C.V de kloempestoempers) geeft aan het met Bas eens te zijn. Daan presenteert een alternatief plan, waarbij de wagens aan het einde van de optocht worden opgesteld rondom het Haven- Kerkplein en er gezamenlijk wordt gewacht op de prijsuitreiking. Eventueel in een tent met daarin horeca e.a. exploitatie. Vanuit de optochtcommissie wordt aangegeven dat dit een leuk idee is en al eens is overwogen. Er zitten veel haken en ogen aan, waaronder het feit dat delen van de optochtroute niet twee keer benut kunnen worden door de lengte van de optocht.

Andere verenigingen geven aan niet enthousiast te worden van een prijsuitreiking op zondag. Een andere belemmering die wordt genoemd is de tijd die de verenigingen nodig hebben om de wagens af te breken. De ervaring leert dat dit pas rond 22.00 klaar is, wat natuurlijk laat is als er daarna nog een prijsuitreiking zou volgen.

Vanuit de zaal worden ook de positieve punten van een prijsuitreiking op zondag aangehaald. Punten als het overvolle OMC en het niet onderbreken van de carnavalsvierders op zaterdag worden als een voordeel genoemd. Daarnaast wordt het ook als positief ervaren dat er op zondag ook een evenement wordt aangeboden.

Vanuit de verengingen wordt benadrukt dat de aanloop in het dorp niet van de prijsuitreiking af zou moeten hangen. De verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijk programma ligt bij de horeca. Het kan niet zo zijn dat de verenigingen zich hiervoor in allerlei bochten moeten gaan wringen.

De horeca geeft aan best iets te willen organiseren op zondag, maar dat de aanloop in Raamsonk nul is.

Er wordt geconcludeerd dat er nog lang nagedacht kan worden over de wijze waarop we het op den Haaykaant 4 dagen druk kunnen krijgen.

Patrick geeft aan voldoende informatie verzameld te hebben wat gebruikt kan worden in de overwegingen om tot een besluit te komen. Hij sluit het punt af.

  1. Veiligheid Bouwhallen

Ruben legt uit dat hij voornemens is om de Brandweer oefening eerder te plannen. Dit geldt alleen voor de oefening in de centrale hal. De Brandweer loopt wel langs bij de andere verenigingen.

  1. Rondvraag

Er zijn geen vragen vanuit het publiek

  1. Sluiting

Patrick sluit de vergadering om 21.06 uur.