Optochtreglement

Indeling Categorieën

Deelnemers schrijven zich voor één van de volgende categorieën in:

CATTypeBeschrijving
AGrote wagensWagens langer dan 6 meter met een maximale hoogte van 11 meter *
BKleine wagensWagens langer dan 4 meter, korter dan 6 meter en niet hoger dan 7 meter * Het trekkende voertuig mag geen onderdeel uitmaken van de creatie en wordt ook niet beoordeeld
DDuo’sDeelnemers bestaande uit maximaal 2 personen
EIndividueelDeelnemer bestaande uit maximaal 1 persoon
GGroepenGroepen personen zonder maximaal aantal deelnemers De bijbehorende creatie van een groep mag niet groter zijn dan 4 x 4 x 4 meter Is een creatie langer dan 4 meter, dan valt U automatisch onder categorie A of B
JJeugdKinderen van de Basisschool zonder begeleiding

(*) Een wagen voortgetrokken door een gemotoriseerd voertuig valt altijd in één van de 2 categorieën “wagens”.

Bij kleiner afmetingen dan vernoemd bij categorie B, met een gemotoriseerd voertuig, valt U onder Categorie B.

Jureren

 1. Iedere categorie wordt apart gejureerd.
 2. Iedere deelnemer die zich voor deelname aan de optocht inschrijft, ontvangt per jurylid één cijfer tussen 1 en 100 voor het totaalproduct, dat cijfer is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 3. Carnavalesk (past het bij carnaval – breed interpreteren)
 4. Originaliteit (het idee – gebruik van het motto en teksten)
 5. Afwerking (algehele verzorging: vormwerk, plakwerk, spuitwerk enz.)
 6. Presentatie (uitbeelding in de vorm van menselijk handelen op en rond de creatie en kleding)
 7. Techniek (bewegende/draaiende delen & constructie)
  Geldt alleen voor de categorieën: A. Grote wagens en B. Kleine wagens
 • Ieder jurylid zal iedere deelnemer 1 keer beoordelen. Het beoordelen kan op meerdere plaatsen plaatsvinden, ook bij het opstellen.
  Bij het opstellen wordt U alleen beoordeeld op afwerking en originaliteit
 • Iedere deelnemer van de optocht strijdt mee voor de publieksprijs. Stembiljetten worden voor aanvang van de optocht at random door de SRK aan het publiek verstrekt en na afloop van de optocht opgehaald. De creatie met de meeste publieksstemmen is de winnaar van de publieksprijs.

Reclamebord

Het trekkend voertuig van een wagen mag aan iedere zijkant één reclamebord voeren van maximaal 50 x 100 cm.


Reglement t.b.v. Deelname Optocht


Voor de deelnemers aan de optocht geldt

 1. Dat de wegen- en verkeerswet van toepassing is.
 2. Dat het voor alle deelnemers aan de optocht verboden is om alcoholische drank te nuttigen en uit te delen.
 3. Dat het motorrijtuig is voorzien van geldige en afdoende verzekering (zie hoofdstuk verzekering).
 4. Tijdens de toespraken bij het opstellen geen muziek of lawaai gemaakt mag worden
 5. Het nummerbordje rechtsvoor geplaatst wordt en goed leesbaar en zichtbaar is.
 6. De teksten goed leesbaar zijn.
 7. Dat de jury in staat wordt gesteld om tijdens de optocht de creatie inclusief presentatie voldoende te kunnen beoordelen.
 8. U voldoende afstand bewaart, met uw voorganger in de optocht (± 4 meter)
 9. Er alleen papier als confetti mag worden gebruikt.
 10. Dat de wet op de privacy (AVG) van kracht is.
  Tijdens de optocht worden foto’s gemaakt. Indien een deelnemer niet herkenbaar in beeld wil zijn, dient deze deelnemer dat vooraf aan te geven bij de organisatie, of dient de deelnemer ervoor te zorgen dat hij/zij niet herkenbaar in beeld kan komen. Door de organisatie gemaakte foto’s zullen gepubliceerd worden op social media en onze website.
 11. De aanwijzingen van de optochtcommissie, de verkeersregelaars en het S.R.K.-bestuur dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Stopplaatsen

Tijdens de optocht worden een drietal stopplaatsen ingelast. Deze stopplaatsen zijn bedoeld om de optocht in te laten schuiven en zijn gepland op de volgende plaatsen:

 • Voor de kruising Stationsstraat/Heemraadsingel/Molenstraat/Schansstraat.
  • In de Raadhuisstraat tussen de Molenstraat en Schepenenstraat.
  • Voor de kruising Baljuwstraat/Heemraadsingel.

Bij slecht weer zullen de pauzes op de stopplaatsen, i.o.m. de optochtcommissie en het S.R.K.-bestuur, ingekort worden. U dient hierbij de aanwijzingen van de optochtcommissie op te volgen

De ontbinding van de optocht vindt plaats op de Rotonde (Heemraadsingel), daar worden de nummers ingeleverd bij de optochtcommissie.


Reglement t.b.v. Deelname Optocht


Uitsluiting

Het S.R.K.-bestuur houdt zich het recht voor een deelnemer die is ingeschreven, van deelname uit te sluiten als deze:

 1. Zich niet aan de bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de optocht houdt.
 2. In strijd met de openbare orde en zeden handelt.
 3. De veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt.
 4. Bij het kiezen van de benaming van het onderwerp en/of uitbeelding ervan blijk geeft van gebrek aan de algemeen geldende fatsoensnormen.
 5. Zaken belicht die aanstootgevend zijn voor de bevolking als geheel of groepen of individuen daarvan.
 6. De wagen niet afdoende is verzekerd is zoals beschreven in het hoofdstuk verzekeringen

Diskwalificatie

Diskwalificatie volgt voor een deelnemer als:

 1. Deze de optocht niet volledig uitrijdt of vroegtijdig verlaat.
 2. Deze alcoholische drank gebruikt, of verspreidt.
 3. De deelnemer aanwijzingen van de optochtcommissie, de verkeersregelaars en het S.R.K.-bestuur niet opvolgt.

Alcoholcontrole

Alcoholcontrole zal uitgevoerd worden voor de start van de optocht en bij ontbinding van de optocht. De alcoholcontrole wordt gemeten in promillage. De wettelijke grens ligt op 0,22 ‰ en zal derhalve ook gehanteerd worden. De alcoholcontrole zal uitgevoerd worden bij alle chauffeurs en wagenbegeleiders.

Bij een positieve alcoholtest voor de start:

 • Deelnemer wordt uitgesloten van deelname.

Bij een negatieve alcoholtest voor de start, MAAR een positieve test bij ontbinding:

 • Deelnemer wordt gediskwalificeerd van deelname. Bij groepen geldt dat de gehele groep gediskwalificeerd wordt, ook al betreft de overtreding maar 1 persoon.

Verzekering

Alle motorrijtuigen en bijbehorende creaties die deelnemen aan de optocht dienen voorzien te zijn van een geldige en afdoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid op de dag van de optocht. Dit kan zijn een WA-verzekering voor het trekkende voertuig en/of een separate praalwagenverzekering.


Reglement t.b.v. Deelname Optocht


Programma van eisen m.b.t. de veiligheid

 1. Bij de categorie grote wagens dienen minimaal 2 goedgekeurde brandblussers op de wagens aanwezig te zijn. Zowel 1 aan de voorzijde van de wagen als 1 aan de achterzijde van de wagen.
 • Bij de Categorie kleine wagens dient minimaal 1 goedgekeurde brandblusser op de wagen aanwezig te zijn.
 • Wanneer er een aggregaat op de wagen aanwezig is, dan dient men te zorgen voor een deugdelijke uitlaat, die loopt vanaf de uitlaat van de aggregaat tot buiten de wagen, het liefst zo hoog mogelijk de uitlaat naar buiten de wagen te plaatsen.
  Dit ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging van de deelnemers in en op de wagen door de uitlaat gassen van de aggregaat.
 • Er dient tijdens het bouwen van de wagens zorggedragen te worden dat er adequate vluchtwegen voor de deelnemers die in en op de wagen aanwezig zijn.
  Naast vluchtdeuren of -luiken kan een vluchtweg ook gecreëerd worden door enkele stukken ijzer weg te laten, waardoor bij een eventuele calamiteit een uitweg gecreëerd kan worden.
 • Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken te nuttigen tijdens de optocht, zowel voor de deelnemers buiten de wagen als in de wagen (zie ook punt 4 bij diskwalificatie).
  Het is van belang dat eenieder bij eventuele calamiteiten dusdanig adequaat kan handelen c.q. reageren om zichzelf en eventuele omstanders, bezoekers en overige deelnemers van de optocht in veiligheid te kunnen brengen. Daarnaast geldt dat iedere deelnemer zich moet houden aan de wegen- en verkeerswet.
 • Het gebruik van accupakketten tijdens de optocht is niet toegestaan op last van Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Enkel het toepassen van aggregaten (euro 5 heeft de voorkeur) is toegestaan.
 • Twee uur voor aanvang van de optocht worden zowel doorgaand als bestemmend verkeer gestremd. Per carnavalsvereniging worden 2 vrijstellingen ter beschikking gesteld. Deze 2 voertuigen voor de vrijstellingen zijn bij inschrijving optocht aan te geven. U dient Merk, Type en Kenteken te vermelden van het voertuig.

Afgelasten Optocht

Indien noodzakelijk (in ieder geval bij windkracht 5 of hoger) kan het S.R.K.-bestuur besluiten om de optocht op zaterdag af te lassen en uit te wijken naar de dinsdag. Mocht dit nodig zijn komt het S.R.K.-bestuur op zaterdagochtend om 07:30 uur bijeen om de beslissing te nemen.

U als deelnemer wordt door het S.R.K.-bestuur tijdig in kennis gesteld.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Raamsdonkse Karnaval.

Aansprakelijkheid

De Stichting Raamsdonkse Karnaval kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade c.q. lichamelijk letsel die door derden bij zowel deelnemers als toeschouwers van de Raamsdonkse Carnavalsoptocht aangebracht wordt.